Hvad er vores opgaver !
 
 

Det lovmæssige grundlag.

Det lovmæssige grundlag for redningsberedskabet i Danmark er beredskabsloven af 1. januar 1993. Redningsberedskabet henhører under Indenrigsministeriet. I henhold til beredskabsloven påhviler det enhver kommune at opretholde et redningsberedskab, som er i stand til at yde et forsvarligt rednings- og slukningsarbejde. Kommunalbestyrelsen har den øverste ledelse af kommunens redningsberedskab. Kommunens forpligtelse til at opretholde et forsvarligt beredskab kan opfyldes ved, som i Sæby kommune, at have en overenskomst med Falck.

Falck er et privat firma, grundlagt i 1906 som redningskorps. Siden 1921 har Falck indgået overenskomster med kommuner om brandslukning. Falck opfylder nøjagtig de samme krav til materiel og personel, samt uddannelse af personel som et kommunalt redningsberedskab.

Redningsberedskabets opgaver omfatter slukning af brande samt indsats ved uheld med farlige stoffer.

Vores opgaver.

Da den tidligere Sæby kommune og nuværende Frederikshavn kommune, har valgt at have overenskomst med Falck, vil det være Falck's brandkøretøjer og deltidsansatte brandmænd der udgør beredskabet i Sæby.

De opgaver vi løser kan deles ind i følgende grupper :   Brandslukning
                                                                                   Uheld med farlige stoffer
                                                                                   Forurening
 

Brandslukning:

I tilfælde af "normal" brand afsendes 2 køretøjer fra Sæby, A-sprøjte og  Tankvogn, bemandet med minimum 7 brandmænd og 1 holdleder (og hvis det kræves sendes stigevogn fra Frederikshavn). Dog afsendes kun A-sprøjte bemandet med minimum 3 brandmænd og holdleder til Bilbrand i det fri og mindre forureninger, samt Skorstensbrand ( Frederikshavns stigevogn tilkaldes også til skorstensbrand i Sæby område) . Gældende for alle  køretøjer er at de skal afgå fra brandstationen senest 5 minutter efter at alarmen er modtaget hos politiets alarmcentral (112). Førsteudrykningen skal i bebygget område kunne møde på brandstedet inden 10 min. efter at alarmen er afgivet fra alarmcentralen. I landområder skal førsteudrykningen være fremme indenfor 15 min.

De slukningsopgaver vi kommer ud for i Sæby er meget alsidige, da der i Sæby kommune findes både Tættere bebyggelse, Store industrivirksomheder, Havn, Landbrug og ikke at forglemme Motor / Europa-vejen der går ret gennem kommunen, hvor der dagligt transporteres flere hundrede tons af farlige stoffer med lastbiler til og fra færgehavnen i Frederikshavn.

Uheld med farlige stoffer / Forureninger :

Ved uheld med farlige stoffer tænker de fleste nok på benzin, olie, ammoniak eller andre stoffer som er enten meget giftige eller brandfarlige. Men hvad er i grunden et farligt stof ? Et farligt stof er et stof der i en given situation er farligt for sine omgivelser. De fleste af os har sikkert en flaske med vindruekerne-olie i køkkenet, det er der jo ikke noget farligt i, men er der nu væltet en tankvogn med flere tusinde liter vindruekerne-olie, der strømmer ud på kørebanen, bliver vindruekerne-olien lige pludselig til et farligt stof, så på den måde bliver en helt uskadelig ting pludselig et farligt stof.
Ved indsatsen mod uheld med farlige stoffer og forureninger er bemandingen og køretøjerne den samme som ved brand, dog har vi en ekstra trailer med, som er pakket diverse absorberende midler til at opsamle eksempelvis olie, benzin og syre fra vejbane og grøfter. Desuden er alt det værktøj der findes på traileren " gnistfrit " så der kan arbejdes risikofrit  i forbindelse med udslip af brandfarlige væsker.

Hvorfor netop brandvæsenet :

De vigtigste grunde til at det er brandvæsenet der løser de ovenstående opgaver vedrørende uheld med farlige stoffer og forureninger er følgende:

1: Vi kan hurtigt stille med et stort antal mand.
2: Vi har fuld åndedrætsbeskyttelse i køretøjerne i form af røgdykkerapparater, så vi
    kan arbejde, i selv de giftigste dampe, uden fare for os selv.
3: Vi har mulighed for at opsamle store mængder udsivende væsker, og tætne eventuelle
    mindre lækager på eksempelvis tankvogne.
4: Vi har mulighed for hurtigt og effektivt at forhindre brand eller eksplosion, ved hjælp af skum.
5: Vi har den nødvendige uddannelse og stor erfaring i at håndtere sådanne situationer.
 
 

Ovenstående er groft beskrevet, men er der spørgsmål vedrørende vores opgaver, så
send os en mail, og vi skal prøve at finde et svar.